Prowadzenie pełnej księgowość

Pełna księgowość – Czym jest i kto powinien ją prowadzić.

Pełna księgowość jest znacznie trudniejszym i pracochłonnym sposobem rozliczania się przedsiębiorcy. Do jej prowadzenia zobowiązana jest znaczna część przedsiębiorców. Przede wszystkim są to ci, których roczny dochód przekroczył dwa miliony euro w przeliczeniu na złotówki po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski. Do tego typu ewidencjonowania zobowiązani się przedsiębiorcy, którzy prowadzili niewielkie przedsiębiorstwa, ale przekształcili swoje firmy w spółki akcyjne, komandytowe lub akcyjno-komandytowe. Prowadzenie księgowości w oparciu o pełne księgi skutkuje zwiększeniem obowiązków dla samego przedsiębiorcy i biura rachunkowego.

Co wchodzi w skład pełnych ksiąg rachunkowych

W skład pełnych ksiąg rachunkowych wchodzą: księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, inwentarz, czyli wykaz aktywów i pasywów, zestawienie obrotów i sald. Przedsiębiorca jest również zobowiązany do sporządzenie sprawozdania finansowego, które jest dokumentem mówiącym, w jakiej kondycji jest dana firma. Pełna księgowość jest zdecydowanie trudniejsza i pracochłonna, ale pozwala jasno i precyzyjne określić formę finansową firmy. Można szczegółowo zobaczyć, jakie pieniądze przez firmę „przepływają”.

Do czego zobowiązuję pełna księgowość

Pełna księgowość zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji majątku i pokazywania źródeł ich pochodzenia. Jest to doskonałe źródło informacji dla przedsiębiorcy, zwłaszcza w takim przypadku, kiedy firma ma różne źródła finansowania. Można też zobaczyć, jakie firma zobowiązania podjęła, czy faktury są terminowo opłacane, jaki jest kredyt, czy raty są regulowane na czas. Dla przedsiębiorcy ważne jest też sprawdzenie, czy firmie przybywa majątku, czy też wręcz przeciwnie. W pełnej księgowości bardzo skrupulatnie prowadzone się wyliczenia związane z wydatkami na zatrudnienie. Pozwala to na kompleksowe określenie wydatku poniesionych na pracownika w stosunku do zysków, jakie przynosi jego praca. Pracodawca zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości jest na mocy Ustawy o Rachunkowości, zobligowany do opracowania zasad polityki rachunkowości, która zawiera takie informacje jak: określenie roku obrotowego, określenie okresów sprawozdawczych, charakterystykę prowadzonych ksiąg i metodę obliczania aktywów i pasywów. Do ewidencji zdarzeń gospodarczych, które zaistniały w danej firmie, potrzebne są księgi rachunkowe. Przy ich prowadzeniu obowiązują określone zasady. Przede wszystkim na każdym dokumencie należy zamieścić daty, które potwierdzają fakt zaistnienia zdarzenia gospodarczego. Należy nadać mu numer i w jasny, czytelny sposób opisać zaistniałe zdarzenie. Kwoty powinny być podawane w obowiązującej u nas walucie. Wszystkie zapisy muszą być prowadzone nie tylko w przejrzysty sposób, ale i jednorodny. Konieczne jest też zagwarantowanie, że dane zapisy są trwałe i niezmienne.

Pełna księgowość – pomocne informacje

Obecnie księgi rachunkowe są prowadzone w sposób komputerowy. Jest to zdecydowanie lepszy sposób, ułatwiający codzienną pracę. Jednak w wypadku takiego komputerowego zapisu należy pamiętać, że każdy musi mieć indywidualny numer. Konieczne jest też podanie danych osoby, która takiego zapisu dokonała. Wszystkie wydruki komputerowe muszą zawierać numerację stron i dane na temat jednostki, a także być przechowywane na dodatkowym nośniku, który zapewnia trwałość minimum do pięciu lat. Księgi rachunkowe należy prowadzić według obowiązujących zasad. Przede wszystkim obowiązuje nas porządek chronologiczny, czyli wszystkie trzeba informacje wpisywać zaraz po wydarzeniu. Jeśli jakieś zdarzenie miało miejsce konkretnego dnia, to również wtedy powinno znaleźć się w księdze rachunkowej. Dodatkowo wszelkie dane należy notować tak, by umożliwić uzyskiwanie informacji w wariancie przekrojowym. Księga rachunkowa powinna być otwarta w ciągu piętnastu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, ewentualnie od początku roku obrotowego albo wtedy, kiedy dochodzi do zmiany formy działalności gospodarczej. W przypadku likwidacji firmy – od momentu ogłoszenia procesu upadłościowego. Natomiast na zamknięcie księgi rachunkowej ma się trzy miesiące (w każdym z wyżej omawianych przypadków).

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Email